Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Grup OB Sarrià, S.L. (des d’ara també, OB Sarrià)

NIF: B63324560

Direcció postal: Carrer Santa Amèlia, 22 Bxos, 08034 Barcelona (España)

Correu electrònic: protecciondedatos@grupobsarria.com

Delegat de Protecció de Dades: AURIS ADVOCATS AURIS ADVOCATS

Contacte DPD: Xavier Saula Adell. Calle Mallorca 237 bis Ppal 1.A. Barcelona. Web: www.aurisadvocats.com

Correu electrònic DPD: xavi@aurisadvocats.com

OB Sarrià, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

EMPRESES VINCULADES AL GRUP OB SARRIÀ, S.L.

RAÓ SOCIAL DOMICILI SOCIAL ADREÇA SOCIAL NIF
OB Gestión Patrimonial, S.L.U. Rambla Catalunya, número 92, 08008 Barcelona (Espanya) Rambla Catalunya, número 92, 08008 Barcelona (Espanya) B58284993
Inmobiliaria Ferrer de Cubelles, S.L. Plaça del Mar, número 2, 08880 Cubelles, Barcelona (Espanya) Plaça del Mar, s/n. Edificio Piscis, 08880 Cubelles, Barcelona (Espanya) B61555785
Grup OB Sarrià, S.L. Santa Amèlia número 22, 08034 Barcelona (Espanya) Santa Amèlia número 22, 08034 Barcelona (Espanya) B63324560

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web
 • Trametre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.
 • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar amb vostè, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
 • Les dades de clients i / o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Participar en sortejos i concursos
 • Seguretat de les instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a protecciondedatos@grupobsarria.com

D’acord amb la LSSICE, OB Gestió no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà d’OB Gestió, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de OB Sarrià.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de OB Gestió. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que OB Sarrià realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de OB Gestió iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè Remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, OB Sarrià queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

OB Sarrià porta a terme cessions o comunicació de dades dins de la UE. No obstant això, no porta a terme transferències internacionals. L’usuari accepta expressament la cessió de les seves dades limitada a les finalitats indicades en el present document.

Així mateix, el prestador facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment OB Sarrià.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de OB Sarrià.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant OB Gestió presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a protecciondedatos@grupobsarria.com, indicant com Assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADICIONAL

INFORMACIÓ QUE DEMANEM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de OB Sarrià, , incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part.

VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb els únics fins indicats en l’apartat de finalitats de la present política de privacitat i / o a petició d’autoritats públiques.

Disposem de circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logotip de zona videovigilada ubicada en lloc previ a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic de què es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.

El sistema de gravació s’ubicarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació.

XARXES SOCIALS

L’informem que OB Sarrià pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de OB Sarrià es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

OB Sarrià tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que OB Gestió consideri inapropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada.

Així mateix, OB Sarrià es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de OB Sarrià, podent enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, OB Sarrià quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El OB Sarrià ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre correu electrònic rrhh@gruposarria.com, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

OB Sarrià es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre OB Sarrià amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts. Concretament als Tribunals de Barcelona.